mail@vwws.nl

Welkom bij de Vereniging van Woonbootbewoners Willem III Sluis – Sixhavengebied

sixhaven-foto

Doel van de vereniging:

1 Het behartigen van de belangen  van alle woonbootbewoners in het Willem III-Sluis- en Sixhavengebied, te weten het behouden van woonvoorzieningen en ligplaatsvoorzieningen uit het bestemmingsplan Sixhaven 2014-2024 en het beschermen van hun directe leefomgeving. Onder deze doelstelling valt eveneens het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, de verkeersveiligheid en de gezondheid van mensen.

2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:

a het beleggen van vergaderingen, hoorzittingen en dergelijke,

b het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over de leefbaarheid van het werkgebied aan bewoners van het gebied en andere belanghebbenden;

c het beïnvloeden van de politiek door het inspreken in raadsvergaderingen, voeren van gesprekken met   vertegenwoordigers van de gemeente en bedrijven in het werkgebied van de stichting;

d steun aan initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur in het gebied;

e in rechte op te treden.

f alle andere wettige en geoorloofde middelen.